เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ดาวน์โหลด เพลง ฟอนต์โลโก้

 

 

การรับรอง
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ

 

กรรมการสภา
 

 


ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร. ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


ดร. สวัสดิ์ อุดมโภชน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


ดร.สันธยา ดารารัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 


นางนันทพร ชูทรัพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

 

 

ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.