วิสัยทัศน์
ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ดาวน์โหลด เพลง ฟอนต์โลโก้

 

 

การรับรอง
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ

 

วิสัยทัศน์
 
 

“มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

 
พันธกิจ
 
 

1.ด้านการผลิตบัณฑิต  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ให้มีขีดความสามารถด้านวิชาการ  เทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

2.ด้านการวิจัย สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและยกระดับผลงานวิจัยขึ้นสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

3.ด้านการบริการวิชาการ ศึกษาและสำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของสังคมภายนอก เพื่อจัดหาและพัฒนา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และมุ่งมั่นให้การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ศึกษาสำรวจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งรวบรวม  บันทึก และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนสู่สาธารณะ

5.  การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล และสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความสุขในการเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังนำระบบประกันคุณภาพที่มีศักยภาพมาใช้ในการบริหารจัดการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.