เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ดาวน์โหลด เพลง ฟอนต์โลโก้

 

 

การรับรอง
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
 

สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล " เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมั่นของท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ใน เครือตั้งตรงจิตรที่ต้องการสานต่อ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้าง อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ ทันสมัยมีห้อง ปฏิบัติการ เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่เพียบพร้อม มีหน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการเช่น สำนักหอสมุดที่เป็นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ หนังสือวารสาร วีดิทัศน์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่อ สาร มีฐานข้อมูลในรูปของ CD-ROM และ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนย์การ เรียนรู้การค้นคว้าและวิจัย( Learning and Research Center )มีห้องผลิตสื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย เจ้าหน้าที่และนิสิตโดยมีระบบ Network ทีสามารถ รองรับ ปริมาณในการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ ความ ต้องการที่ เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการ จัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที่สามารถบรรจุนิสิตได้มากกว่า 5,000 คน  

 
ปรัชญามหาวิทยาลัย
 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหมมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า

“มหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

 
ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
 
 
  1. วงกลม หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดปัญญาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็นพลวัตรสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้ง
  2. รูปหนังสือแฉกมีความหมายได้ 3 ประการ คือ
    - หนังสือเปรียบเสมือนสรรพวิชาต่างๆ
    - แสดงความเจิดจ้าเปรียบเหมือนการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง
    - กิ่งก้านของราชพฤกษ์เปรียบเหมือนความเป็นมงคล ความดีงาม ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
  3. รูปหมวกปริญญา หมายถึง ความเป็นสถาบัน
  4. รูปเทียน หมายถึง แสงสว่างเจิดจ้าจากการได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทำให้ชีวิตเจิดจรัสดังแสงเทียนที่สว่างไสว

 

 

ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยโดยชื่อมีความหมายว่าเป็นราชาแห่งต้นไม้ เป็นไม้ยืนต้น มีความอดทนสูง เหมาะที่จะปลูกทั่วไปในภูมิภาค ของประเทศ ออกดอกประมานเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน เป็นไม้มงคล แสดงถึงความมีคุณธรรม ความสงบความเจริญรุ่งเรื่อง สรุปความหมายรวม ความสว่างเจิดจ้าในสรรพวิชาต่างๆ ที่พัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งและจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรมประจำตน

 

 
สีประจำมหาวิทยาลัย
 
 
   
สีเหลือง หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรม   สีเงิน หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรื่อง 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.