วิสัยทัศน์
ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
กรรมการสภา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ดาวน์โหลด เพลง ฟอนต์โลโก้

 

 

การรับรอง
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ

 

วิสัยทัศน์
 
 

“มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

 
พันธกิจ
 
 

2.2.1 การผลิตบัณฑิต
2.2.1.1)  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน
2.2.1.2)  พัฒนาคณาจารย์ให้มีขีดความสามารถด้านวิชาการ  เทคโนโลยี และเข้าใจวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
2.2.2 การวิจัย
2.2.2.1) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและยกระดับผลงานวิจัยขึ้นสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
2.2.2.2) สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.2.3  การบริการวิชาการ

 • ศึกษาและสำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของสังคมภายนอก
 • จัดหาและพัฒนา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • มุ่งมั่นให้การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 •  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  1. สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
  2. ศึกษาสำรวจและเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3. รวบรวม  บันทึก และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนสู่สาธารณะ
 • การบริหารจัดการ
  1. จัดการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความสุขในการเรียนและการทำงาน
   สร้างระบบการประกันคุณภาพที่มีศักยภาพ
  3.  

   
  

  ศึกษาต่อ
  ผู้สนใจศึกษาต่อ
  นิสิตปัจจุบัน
   
  หลักสูตร
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับบัณฑิตศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
   
   
  หน่วยงาน
  สำนักสหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการ
  สำนักศิลปวัฒนธรรม
  สำนักวิจัยและนวัตกรรม
  สำนักประกันคุณภาพ
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  กรรมการบริหาร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
  รับรองมาตรฐาน สมศ.
  เอกสารรับรองต่างๆ
  วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
   
  อื่นๆ
  รายชื่อนิสิตต่างชาติ
  เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
  Logout อินเตอร์เน็ต

   

   
   
  ติดต่อ-สอบถาม

  0-2432-6101-5


  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
  © Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.