รับสมัครนักศึกษาใหม่
     เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
4.วุฒิการศึกษา
5.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
6.สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
         

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ใบสมัคร
  ใบสมัครหลักสูตร ป.บัณฑิต
  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  แบบฟอร์มใบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
 แบบฟอร์มใบคำร้องขอเพิ่มถอน
 แบบฟอร์มใบคำร้องการโอนรอบการศึกษา
 แบบฟอร์มใบคำร้องการโอนย้ายกลุ่ม

 

สมัครเรียนออนไลน์
 
 
 
เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์หน้าเว็บนี้Support  


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.