รายชื่อนิสิตต่างชาติ
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล สัญชาติ สาขา


1


56101910037

นายคาร์โรล  

เอามาแซน

ฟิลิปปินส์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 59101910003 นางสาวเยียน  โม จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 59601910001 Miss. Wang Nan Nan จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 59601910002 Mr.Sishuai Lu จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 59601910003 Mr.Gaoyi Ji จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 59601910004 Miss. Yuanqi Mao จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 59601910005 Miss. Niu Wu จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 59601910006 Miss. Yilin Du จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 59601910007 Mr. Ziyang Liu จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 59601910008 Miss. Yanqin Hu จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 59601910009 Miss.  Mengmeng Chen จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 59601910010 Mr. Zhanqi Feng จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 59601910011 Miss. Ke Li จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 59601910012 Mr. Yuxiang Wu จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 59601910013 Miss. Yuqi Huang จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 60601910001 Mr. Tianjiao   Shi จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 60601910002 Mr. Yangyang   Chi จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 60601910003 Mr.  Minglin  Xia จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 60601910004 Miss. Luyuan   Liang จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 60601910005 Mr.Yongsheng   Liang จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 60601910006 Miss. Tingting Yang จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 60601910007 Mr. Jiajun   Liu จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 60601910008 Miss. Weiyi Wang จีน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.