มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ร่วมงานกับเรา
     ดาวน์โหลดใบสมัคร

  ใบสมัครคณาจารย์

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 
 
ด่วน! รับสมัครอาจารย์ประจำ
 


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
RAJAPRUK UNIVERSITY
“ มหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

 

ด่วน! รับสมัครอาจารย์ประจำ
 

รับสมัคร
อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ,คณะบัญชี,คณะนิติศาสตร์,คณะนิเทศศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข,
คณะศิลปศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำ ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ตั้งหลักจังหวัดนนทบุรี
1.      อาจารย์สอนในระดับปริญญาตรี:  วุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
สาขาวิชาการตลาด ,สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชานิติศาสตร์,สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์,สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.   อาจารย์สอนในระดับบัณฑิตศึกษา: วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต,หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คุณสมบัติ :
สามารถทำงานวิจัยได้  
หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.   อาจารย์สอน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(เตรียมการเปิดดำเนินการหลักสูตร) มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
  • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
  • หากมีประสบการณ์หรือทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล การจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หรือส่งหลักฐานการสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์ หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Website: www.rpu.ac.th ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.02-432-6101-5 ต่อ 1221, โทรสาร. 02-432-6107-8
หรือส่งใบสมัครทาง E-Mail: hr@rpu.ac.th

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.