มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (รุ่นที่ 6)

ข่าววันที่: 29 ส.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ  (รุ่นที่ 6)
 
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ  (รุ่นที่ 6)  ประจำปีการศึกษา 2555
วันเสาร์ที่   14   กันยายน   2556
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
เวลา  09.00 น. – 11.30  น. วัดชุดครุยวิทยฐานะ    
เวลา 12.30 น. นักศึกษารายงานตัว
13.00 น. พบท่านอธิการบดี
13.30 น. บรรยายในหัวข้อ  “การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
ในประชาคมอาเซียน”  โดย  อ. ธเนศ   ศิริกิจ        
14.30  น. พบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
      พบผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
                                                  
-----------------------------------------------
 
หมายเหตุ  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.