มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

ข่าววันที่: 03 ต.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
 
 
 
 
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปฏิทินการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2556
วัน เดือน ปี รายการ
วันที่  1 - 15   ต.ค.  56 ลงทะเบียน(นักศึกษาเก่า)
วันที่  1 - 10   พ.ย.  56 ขึ้น/ลงทะเบียน/ทำบัตรนักศึกษาใหม่ 
วันอังคารที่  5  พ.ย.  56    กลุ่มปกติและกลุ่มค่ำ เปิดเรียน
                                (09.00 น.) (นักศึกษาใหม่) กลุ่มปกติ   ปฐมนิเทศ   
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบลงทะเบียน
  (นักศึกษาเก่า) กลุ่มปกติ  พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตรวจสอบลงทะเบียน
                                (18.00 น.)  (นักศึกษาใหม่) กลุ่มค่ำ   ปฐมนิเทศ    
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบลงทะเบียน
  (นักศึกษาเก่า)  กลุ่มค่ำ  พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตรวจสอบลงทะเบียน
วันที่  5 - 17 พ.ย. 56 ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา  (นักศึกษาใหม่)/
แก้ผลการเรียนติด  I  (นักศึกษาเก่า)
วันที่  5 - 20  พ.ย. 56 เทียบความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(นักศึกษาใหม่)
วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 56       กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ เปิดเรียน
                                 (09.00 น.)  (นักศึกษาใหม่) กลุ่มเสาร์-อาทิตย์   ปฐมนิเทศ  
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตรวจสอบลงทะเบียน
  (นักศึกษาเก่า) กลุ่มเสาร์-อาทิตย์   พบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่  12- 17  พ.ย.  56 ลงทะเบียน(ล่าช้า)
วันที่  19 - 24 พ.ย.  56 เพิ่ม - ถอนรายวิชา ไม่ติด W  
วันที่ 21 - 29  ธ.ค. 56 ถอนรายวิชา ติด W  
วันที่ 24  ธ.ค. 56  - 5  ม.ค.57 ประเมินผลกลางภาคเรียน
วันที่  4- 9 ก.พ. 57 ผู้สำเร็จการศึกษา  ปัจฉิมนิเทศ (ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556)
วันที่ 25 ก.พ.  - 9   มี.ค.  57 ประเมินผลปลายภาคเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล   
ดาวห์โหลดเอกสาร                                                                                                                          25   กันยายน  2556

  22
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.