มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางสอบ

ข่าววันที่: 27 เม.ย 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางสอบ
 
 

ประกาศ
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประจำภาคฤดูร้อน 2556

 
เนื่องจาก วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 จัดให้เป็นวันหยุดชดเชยของวิทยาลัย เนื่องในวันฉัตรมงคล  จึงย้ายการสอบในรายวิชาต่อไปนี้


เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
9.00 – 12.00 น. 141005 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อ.อาภรณีน์/ อ.พนิดา ย้ายวันสอบเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และคงเวลาสอบเดิม
400001 หลักนิเทศศาสตร์ 1 อ.กันทลัส
13.00 – 16.00 น. 131007 การตลาดระหว่างประเทศ 1 อ.กรัณย์พัฒน์
211002 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 อ.ทวิชชัย / อ.ฉัตรสิรี
18.00 – 21.00 น. 212007 ทฤษฎีบัญชี 1 อ.พิเชษฐ์ / อ.พรรณเพ็ญ
122010 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 อ.วลัยนุช
131006 การจัดการการขาย 2 อ.พรพิมล / อ.ปริศนา / อ.พัชรี
002002 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 1 อ.อาภาภรณ์
141001 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 1 อ.นิตยา ย้ายวันสอบเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และคงเวลาสอบเดิม
 

  สำนักวิชาการ

26 เมษายน  2557

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.