มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าววันที่: 17 มิ.ย 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์
  ปฏิทินการศึกษา  
ภาคเรียนที่  พิเศษ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
   
วัน เดือน ปี รายการ
มีนาคม  2557 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษาใหม่   (1)
วันที่  28  มี.ค.57 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษาใหม่  (นักศึกษาทุน)  
เมษายน  2557 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษาใหม่  (2) 
พฤษภาคม  2557 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษาใหม่ (3)
วันที่ 15 - 30  พ.ค. 57 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/57    (นักศึกษาเก่า)
วันที่ 1 - 8 มิ.ย. 57 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษาใหม่ (4)
วันที่  1 - 22 มิ.ย. 57 เทียบโอนรายวิชา  (นักศึกษาใหม่)     แก้ผลการเรียนติด  I  (นักศึกษาเก่า)
วันศุกร์ที่  6  มิ.ย. 57   (09.00 น.) นักศึกษาใหม่  กลุ่มเรียนปกติ  แรกพบคณะ สาขา/ ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน  
  นักศึกษาใหม่  กลุ่มเรียนปกติ  พบอาจารย์ที่ปรึกษา /ตรวจสอบการลงทะเบียน
  นักศึกษาเก่า  กลุ่มเรียนปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
                                      (18.00 น.) นักศึกษาใหม่  กลุ่มเรียนค่ำ  แรกพบคณะ สาขา/ ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน   
  นักศึกษาใหม่  กลุ่มเรียนค่ำ พบอาจารย์ที่ปรึกษา  /ตรวจสอบการลงทะเบียน
  นักศึกษาเก่า  กลุ่มเรียนค่ำ พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
วันเสาร์ที่ 7 มิ.ย. 57     (09.00 น.) นักศึกษาใหม่  กลุ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์  แรกพบคณะ สาขา/ปฐมนิเทศ /เปิดเรียน  
                                       (13.30 น.) นักศึกษาใหม่   กลุ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์  พบอาจารย์ที่ปรึกษา /ตรวจสอบการลงทะเบียน
                                       นักศึกษาเก่า    กลุ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันอาทิตย์ที่ 8 มิ.ย.. 57 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะ  กลุ่มการเรียนปกติ, ค่ำ และเสาร์อาทิตย์
วันศุกร์ที่  6  มิ.ย. 57 เปิดเรียนกลุ่มเรียนปกติและกลุ่มเรียนค่ำ
วันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.57   เปิดเรียน  กลุ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์ 
วันที่  13- 19 มิ.ย.  57 ลงทะเบียน (ล่าช้า)
วันที่  13- 19 มิ.ย.  57 เพิ่ม - ถอนรายวิชา ไม่ติด W   
วันที่ 5  - 13 ก.ค. 57 ประเมินผลกลางภาคที่ 1/2557
วันที่ 11 - 20  ก.ค. 57 ถอนรายวิชา ติด W   
วันที่ 5 - 10 ส.ค.  57 ประเมินผลปลายภาคที่ 1/2557
   
  งานทะเบียนและวัดผล /27 กุมภาพันธ์  2557
 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.