มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

รายชื่อผู้สอบผ่าน ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ข่าววันที่: 26 มิ.ย 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
รายชื่อผู้สอบผ่าน ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
 
 

ประกาศวิทยาลัยราชพฤกษ์เรื่องการประชุมเพื่อยืนยันการเรียน
และชี้แจงการขึ้นทะเบียนนิสิต
ปีการศึกษา2557 ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

.............................................................

รายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเข้าเรียนในรอบ1
ครูประจำการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัยราชพฤกษ์ตามเงื่อนไขของคุรุสภา
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1  นาย  พิพัฒนชัย คำสงคราม ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
2  นาง  เกษร ผลบุญ ร.ร.นาคดีอนุสรณ์
3  นาย  สุวิชา สิงหเรศร์ ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
4  นางสาว  รัตนาภรณ์ เกษนอก ร.ร.เทพศิรินทร์  นนทบุรี
5  นางสาว  วิมลรัตน์ บุญริ้ว ร.ร.นาคดีอนุสรณ์
6  นางสาว  ฤทัย ทาวุ่น ร.ร.นาคดีอนุสรณ์
7  นางสาว  พัชรินทร์ มีศิริ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
8  นางสาว  ขวัญชนก นวลละออง ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
9  นาย  อนุสิษฐ์ มูลประมูข ร.ร.ทวีธาภิเศก
10  นาย  ณรงค์เดช ศรีสุวรรณ์ ร.ร.วัดโชติถาราม
11  นางสาว  สุพัฒธรา แข็งขัน ร.ร.มารีย์วิทยา
12  นางสาว  จรรยา เซียงอึ้ง ร.ร.เทพศิรินทร์  นนทบุรี
13  นางสาว  นพวรรณ บัวจูม ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
14  นาย  ปรีชาพัฒน์ ธนาธิตศักดิ์ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
15  นางสาว  สิริลักษณ์ สาโสม ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
16  นาย  ประจักษ์ จรัสฤทธิ์ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
17  นาย  กฤษดา เสาร์ทอง ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
18  นาง  พิมพ์ลดา ฉัตรกีรเศรษฐ์ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
19  นางสาว  ดวงเนตร ชุ่มชาติ ร.ร.อนุบาลอันธิดา
20  นางสาว  เหมือนฝัน แสงประเสริฐ ร.ร.อนุบาลอันธิดา
21 นางสาว  นาถนภา   สร้อยศิริ ร.ร.อนุบาลนนทบุรี
22  นางสาว  พัณณ์ชิตา โชว์ธนะพานิช ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
23  นาย  คณิศ แพงศรี ร.ร.นครนนท์วิทยา2วัดทินกรนิมิต
24  นาย  รัตนชัย สุทธิ์ศักดิ์ รร.ชาญรัตน์วิทยา
25  นางสาว  พรรณพิไล พลเยี่ยม ร.ร.ชาญรัตน์วิทยา
26  นางสาว สุวิมล ฟูแสง ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์
27  นาย  วชิระ ตั้งประสาทสุข ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์
28  นางสาว  สุรางรัตน์ โพธิ์ระย้า ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์
29  นางสาว  ชุตินันท์ พิทยาภาพงศ์ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
30  นาย  รังสรรค์ แจ้งจงดี ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
31  นางสาว  ไพลิน กลิ่นกลัด ร.ร.วัดคลองขวาง
32  นางสาว  กรรณิกา ปิ่นเสา รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
33  นาย  กฤษฎา ชินกร รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
34  นางสาว  ทิพวรรณ จันทร์โม้ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
35  นางสาว  ทิพธิดา โสระเสาร์ ร.ร.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
36  นาย  ธีรวีร์ แพบัว ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
37  นางสาว  ภัทรวดี แซ่โอ้ว ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
38  นางสาว  พรรณนิภา กลิ้งอินทร์ ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
39  นางสาว  วรรษมล สีเหนี่ยง ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
40  นางสาว  นันทิยา หมัดซัน ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
41  นาย  ธนบัตร ฟักทอง ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
42  นาย  นิตินัย ศรีใส ร.ร.ทวีธาภิเศก
43  นาย  สุพัฒน์ แผ่พร รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
44  นางสาว  สุภา ประสพโชค ร.ร.ชาญรัตน์วิทยา
45  นางสาว  กัญยานี หุ่นโสภา ว.การอาชีพสองพี่น้อง
46  นางสาว  สุภิชญา สมบัติ ว.เทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ
47  นางสาว  นฤมล สลาม ว.เทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ
48  นางสาว  ยุพา จันทร์ภิรมย์ ว.เทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ
49  นางสาว  นาตยา สุกทองคำ ว.เทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ
50  นางสาว  รัตนาภรณ์ ใสหมี ว.เทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ
51  นาย  สุรสิทธิ์ สระหงษ์ทอง ว.เทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ
52  นางสาว  ลลิตา โรจนศิริพงษ์ รร.ปรีชานุศาสน์
53  นาย  สุทธิเดช ศรีวิสุทธิ์ รร.ปรีชานุศาสน์
54  นางสาว  รังสิมา ภู่พวง รร.ปรีชานุศาสน์
55  นาย  ชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา รร.ปรีชานุศาสน์
56  นาย  วทัญญู สนรักษา รร.ปรีชานุศาสน์
57 นางสาว  ณฐิณี   มณีวรรณ รร.ปรีชานุศาสน์
58  นางสาว  อุทุมพร เสรี ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมถ์
59  นางสาว  พจนีย์ สกุลนา ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
60  นาย  วรวิช ศิริพรอมาตย์ ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
61  นางสาว  ผกามาศ แก้ววารี ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
62 นาย  พิทยา   สุวรรณพานิช ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
63  นางสาว  โยติกา อุนัยบรรณ ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
64 นายเพชรล้อมทอง อ่อนเรียบร้อย ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
65  นาย  บุญรุ่ง จันทร์นาค ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
66  นาย  กฤษฎา นุตวงษ์ ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
67  นางสาว  พจมาน หลวงปลัด ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
68  นาง  สุพรรษา ทรัพย์ศรี ร.ร.วัดซองพลู
69  นาย  บัญชา จันทร์ยา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
70  นาย  มนตรี คูศรีสุวรรณ ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
71  ว่าที่ร้อยตรี  ปริญญา รัตนนุกูลชัย ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
72  นาย นภัทรวิชญ์ โอริส ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
73  นางสาว  วันวิสา รุ่งสุข ร.ร.วัดปานประสิทธาราม
74  นางสาว  กุลธิดา ด่านชาญชัย ร.ร.สุเหร่าปากคลองสำรี
75  นาย  ธนวุฒิ ปรีชานุกูล ร.ร.สุเหร่าปากคลองสำรี
76  นาย  ดิฐเพชร มาธุระ ร.ร.สุเหร่าปากคลองสำรี
77  นางสาว  สาวิตรี สุวะคนธ์ ร.ร.กลาโหมอุทิศ
78  นางสาว  วชิรารัตน์ เกรัมย์ ร.ร.ชุมชนวัดสมรโกฏิ
79  นางสาว  วรางคณา กรเลิศวานิช ว.อาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
80  นาย  พีรวัตร นาคทองแก้ว ว.อาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
81  นางสาว  อติกานต์ ปุณยถิรปรีดา ร.ร.วัดบางคูวัด
82  นาย  ธรรมรัฐ ทองดี ว.เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
83  นางสาว  กาญจนา สีดอกบวบ ว.เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
84  นาย  ชัยพร พุทธโชติ ว.เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
85  นาย  ผไท สถิรคุณ ร.ร.วัดสะพานสูง
86  นางสาว  อรทัย สุขทอง ร.ร.วัดลาดปลาดุก
87  นางสาว  รวีวรรณ วงค์เดชานันทร์ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศ
88  นาย  นิพนธ์ แก้วจรัส ว.เทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
89  นาย  ก้องเกียรติ กมลรังสรรค์ ร.ร.บางมดวิทยาสีสุกหวาด
90  นางสาว  นิษา แตงเอี่ยม ว.เทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
91  นาง  ทัตทยา ผ่องพันธ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
92  นางสาว  วรรณพร สง่าเมือง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
93  นาย  ชินกร เพ็งอุ่น ร.ร.วัดบางน้ำผึ้งนอก
94  นาย  จักรพันธ์ เพชรพราว ร.ร.เทพศิรินทร์  นนทบุรี
95  นางสาว  แพรวพร อินทสุวรรณ์ ร.ร.ประตูชัย
96  นางสาว  นวลพรรณ อินทร์อุดม ร.ร.กสิญธรเซนต์ปีเตอร์
97  นางสาว ธวัลรัตน์ รอดทอง ร.ร.อนุบาลเทศบาลต.บางกะดี
98  นางสาว  ศิริพร อยู่นาน ร.ร.อนุบาลเทศบาลต.บางกะดี
99  นางสาว  วารุณี บุณยะจักร์ ร.ร.อนุบาลเทศบาลต.บางกะดี
100  นางสาว  เยาวภาพันธ์ แวงเลิศ ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
101  นางสาว  วนาไพร ชัยณรงค์ ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
102  นาย  ไผ่ ทองอยู่ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
103  นาย  ธนา สุวรรณวงค์ ร.ร.ไตรราชวิทยา
104  นางสาว  ศศิธร นิลพุ่ม ร.ร.มัธยมวัดสิงห์
105  ว่าที่ร้อยตรี  ปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์ ร.ร.วัดปราสาท
106  นาย  สฤทธิ์ รองทอง ร.ร.วัดเอนกดิษฐาราม
107  นาย  ยุทธชัย โคตรหนองปิง ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
108 นางสาวรัตนาภรณ์ โสภา ร.ร.คลองบ้านพร้าม
109 นายจักรกฤษณ์ จากนอก ว.เทคโนโลยีพณิชยการสยาม
110 นางสาวสุภัสสร บำรุงทรัพย์ ร.ร.เซนต์หลุยส์
111 นางเจรดา รัฐประเสริฐ ร.ร.เซนต์หลุยส์
112 นายณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ร.ร.เซนต์หลุยส์
113 นางสาวฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร ร.ร.เซนต์หลุยส์
114 นางสาวกัฬติยาภรภ์ พริกมาก ร.ร.วัดไพร่ฟ้า
115 นางสาวพรชนก ยิ้มแย้ม ร.ร.ราชินีบน
116 นางสาวพัชรี ใจประเสริฐ ร.ร.ราชินีบน
117 นางสาวดาหวัน โพธิ์ระเบียบ ร.ร.สุพรรณภูมิ
118 นาย กรัญยศ ขาวพราย ไชยฉิมพลีวิทยาคม
119 นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ ร.ร.เพลินพัฒนา
120 นางสาวอัญชลี ระสารักษ์ ร.ร.แสงประทีปรัฐบำรุง
  รายชื่อผู้สำรอง เพื่อขึ้นทะเบียนเข้าเรียนในรอบ 1  
1 นางสาวจารุวรรณ สวยที่สุด ร.ร.แสงประทีปรัฐบำรุง
2 นายษมาวีร์ คำสอาด ว.ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
3 นายศรุต สายกลางดี ว.ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
4 นางสาวภัทราภรณ์ พิชิตภัย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 95
5 นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 95
6 นางสาว ประภัสรา สอนคำจันทร์ ร.ร.เพลินพัฒนา
7 นางสาวสุภาพร ศรีโยธา ร.ร.เพลินพัฒนา
8 นายกันตินันท์ ศรีประสงค์ ว.เทคโนโลยีพณิชยการสยาม
9 นางธนิศา ใจหวัง ว.เทคโนโลยีพณิชยการสยาม
10 นางสาว ภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ ว.อาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
11 นางสาวจิรายุ เนียมนวม วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
12 นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม ร.ร.อนุบาลบางกรวย
          ให้ผู้สอบผ่าน และผู้สำรองมารายงานตัวเข้าประชุม เพื่อยืนยันการเรียน และชี้แจงการขึ้นทะเบียนนิสิต
ปีการศึกษา 2557 รวมถึงชี้แจงรายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผลตามเงื่อนไข
ของคุรุสภาเวลา 8.00 - 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 และ
พบอาจารย์ เวลา 9.30 น. โดยให้รายงานตัวที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หากไม่มา
ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์ผู้ผ่านรอบ 2  มารายงานตัวเข้าเรียนในรอบ 1 แทน ดังมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ต่อไปนี้
       
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกไว้เรียนในรอบ 2 (รุ่นต่อไป)
1 นายปรีชา อาดำ ร.ร.ท่าอิฐศึกษา
2 นายอนุรักษ์ ทับทิม ร.ร.ท่าอิฐศึกษา
3 นาย อภิทัย เรืองรอง ร.ร.เพลินพัฒนา
4 นางสาวกานดา คล้ายวรรณะ ว.อาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
5 นางสาว อิงอร ดวงอินทร์ ร.ร.ชุมชนไมตรีอุทิศ
6 นายทัตศร จันทร์งาม ร.ร.ชุมชนไมตรีอุทิศ
7 นางสาวเกศิณี นาควัชระ ร.ร.บูรพาวิทยา ชลบุรี
8 นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์ ร.ร.บูรพาวิทยา ชลบุรี
9 นางสาววรินทร์วรดี ชลันธรชุติสิริ ร.ร.บูรพาวิทยา ชลบุรี
10 นางสาวอิสริยา โดยสมาน ร.ร.บูรพาวิทยา ชลบุรี
11 นางสาวใจดาว สุทธิรักษ์ ร.ร.บูรพาวิทยา ชลบุรี
12 นาย สุธี เทพวรรณ ร.ร.เพลินพัฒนา

http://www.rpu.ac.th/uploads/userfiles/ ป.บัณฑิต_1.pdf
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.