มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

ข่าววันที่: 03 ก.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
 
 
ดาวน์โหลดรายชื่อวิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  1504
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101120002  นาย  อานนท์ นุ่มน่วม  
2 57101120004  นางสาว  ธัญพิชชา รุ่งสวรรค์โพธิ์  
3 57101120007  นางสาว  จิดาภา นามบุรี  
4 57101120008  นางสาว  วริศรา ชาติรักษา  
5 57101120010  นาย  วรพต ไม้เนียม  
6 57101120012  นางสาว  อนงค์นาฏ เอนกกิตติวัฒน์  
7 57101120013  นาย  พนากรณ์ สุติราษฎร์  
8 57101120015  นาย  นพวรรธน์ ชวนชม  
9 57101120016  นางสาว  แคทรียา รอดจันทร์  
10 57101120017  นางสาว  นุสรา สังข์วิเศษ  
11 57101120018  นางสาว  กรกนก ปูรักษ์  
12 57101120024  นาย  ชนวีร์ อ้นเรืองศรี  
13 57101120025  นาย  ปรมินทร์ คัมภีระนนท์  
14 57101120031  นางสาว  พนิฐนาฏ บุตรแสง  
15 57101120034  นาย  กฤษณะ เจริญแก้ว  
16 57101120036  นาย  ศักดิ์ชัย เพ็ชรบัว  
17 57101120039  นาย  ทวี จินนารี  
18 57101120040  นาย  ธีรพงษ์ อันไกรษร  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101130004  นาย  หาญยศ แสงสว่าง  
2 57101130007  นางสาว  สุวรินทร์ วรรณคำ  
3 57101130008  นางสาว  ดุจเดือน มะทะฤทธิ์  
4 57101130010  นางสาว  ศิริลักษณ์ เกตุรัตน์  
5 57101130012  นาย  ภาณุพงศ์ สุวรรณวิรัฐ  
6 57101130016  นางสาว  อุไรวรรณ มูลมุข  
7 57101130021  นางสาว  พรทิพย์ มณทิพย์  
8 57101130026  นางสาว  วราภรณ์ กองสุข  
9 57101130030  นาย  ธนชาต จิเนราวัต  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101140004  นางสาว  ศิรินันท์ ยังจันทร์  
2 57101140012  นางสาว  ทิพวรรณ เทียนทอง  
3 57101140013  นางสาว  อลิษา ศรีเมือง  
4 57101140016  นาย  สยามรัฐ ศศิธรชัยเดช  
5 57101140017  นางสาว  ศิริภัทรา เจาะจง  
6 57101140021  นางสาว  นริศรา หงษ์จันทร์  
7 57101140022  นางสาว  บุญเรือน เกิดดิษฐ์  
8 57101140024  นางสาว  อรรัมภา ชื่นอังกูร  
9 57101140028  นางสาว  ณัฐนรี จิตร์เที่ยง  
10 57101140030  นาย  ยุทธพงษ์ ปาทำมา  
11 57101140031  นาย  ณัฐวุฒิ แก้วคำดี  
12 57101140032  นาย  วัชระพล ภระมรทัต  
13 57101140033  นาย  อมรเทพ โตสิน  
14 57101140034  นาย  ชัยธวัช กับบุญ  
15 57101140035  นาย  ศุภฤกษ์ โพธิ์กลิ่น  
16 57101140036  นาย  พชรนินทร์ จินดาธรรม  
17 57101140037  นาย  อนุพล อาจละออ  
18 57101140038  นาย  โสภณัฐ เหมือนทอง  
19 57101140039  นาย  ปิยะวัฒน์ ประเสริฐสุด  
20 57101140040  นาย  เจษฎากร จันทอง  
21 57101140041  นาย  สุขุม ชมกูลาว  
22 57101140042  นาย  ณัฐพัชร์ วัชราพรหิรัญ  
23 57101140043  นาย  นวพล โคชา  
24 57101140044  นาย  อดิเทพ หงสาพันธ์  
25 57101140045  นาย  สุรศักดิ์ สีนวล  
26 57101140046  นาย  พูนศักดิ์ พรมโยธา  
27 57101140047  นาย  เนติรัตน์ ชวนชม  
28 57101140048  นาย  เจษฎา สุภาฤทธิ์  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
29 57101140049  นาย  พันธ์ศักดิ์ เปียเนตร์  
30 57101140050  นาย  ชุวานนท์ เหล็กมา  
31 57101140051  นาย  ธนรัตน์ เชษฐา  
32 57101140052  นาย  สืบสกุล โต้งทอง  
33 57101140053  นาย  วิชัย จันทร์ทอง  
34 57101140054  นาย  กฤติน อุทธสาร  
35 57101140055  นาย  วุฒิชัย พิมพ์อักษร  
36 57101140056  นาย  สิทธิชัย นิจสินธุ์  
37 57101140057  นาย  เอกวิทย์ สุขทอง  
38 57101140059  นาย  อนวรรต คงสงค์  
39 57101140061  นางสาว  วินวดี จันทร์ผ่อง  
40 57101140062  นาย  สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์  
41 57101140063  นาย  เอกสิทธิ์ แก้วคงเมือง  
42 57101140067  นาย  ภุชงค์ เจริญศรีหัศนา  
43 57101140072  นาย  อำพล ศรีระแก้ว  
44 57101140073  นาย  สรศักดิ์ พูนจังหรีด  
45 57101140076  นางสาว  ภัทรภร คล้ายอุบล  
46 57101140078  นางสาว  วิภาพรรณ เจริญทรัพย์  
47 57101140080  นาย  อิทธิศักดิ์ สัมภาลี  
48 57101140082  นางสาว  ประภากร ดิษนิล  
49 57101140085  นาย  รธีทัต ประทุมแก้ว  
50 57101140087  นางสาว  สรินนา วิธูปนะมาศ  
51 57101140088  นางสาว  ขวัญพร กีกาศ  
52 57101140092  นางสาว  สุนิษา จันทรวงค์  
53 57101140093  นางสาว  วนิดา พันอินทร์  
54 57101140094  นาย  กิตติพร ศรีอนันต์  
55 57101140095  นาย  ไกรมาตร ศรีละพันธ์  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
56 57101140096  นาย  พัชรพงศ์ ทนโนนแดง  
57 57101140103  นางสาว  นิภาพร โพธิ์นอก  
58 57101140105  นาย  ภานุพงศ์ พลับน้อย  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  1504
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101150001  นาย  ธนัท สุทิฎฐานุคติ  
2 57101150002  นาย  ภูมิ ชาตินักรบ  
3 57101150003  นางสาว  จุฑามาศ ถวัลย์วีนัสพันธ์  
4 57101150004  นางสาว  ศศิธร เรืองหนู  
5 57101150005  นางสาว  พัชริดา สร้อยดั้น  
6 57101150006  นางสาว  วิมลวรรณ เพ็ญไพฑูรย์  
7 57101150007  นาย  อนุพงศ์ บุญลือ  
8 57101150008  นางสาว  รุ่งรวี จันทโชติ  
9 57101150009  นาย  วัชรพล สุขมาก  
10 57101150011  นางสาว  สาธิตา จงธนะวัฒน์  
11 57101150012  นางสาว  วิสาลัตถ์ ทาทอง  
12 57101150013  นางสาว  ธชพรรณ ทาทอง  
13 57101150014  นางสาว  ขวัญจิรา ปราบปราม  
14 57101150015  นางสาว  ธัญญารัตน์ ศุกระรัศมี  
15 57101150016  นางสาว  บุณยาพร บุญชูยิ่ง  
16 57101150017  นางสาว  มณีจันทร์ ศรีสวัสดิ์  
17 57101150018  นางสาว  ภัทราภรณ์ แนวถาวร  
18 57101150019  นางสาว  สุภา สุดประเสริฐ  
19 57101150020  นาย  รัชชานนท์ สุดปาน  
20 57101150021  นาย  ชนะภัย ธรรมวงษ์  
21 57101150022  นาย  จักรพล โณจา  
22 57101150023  นางสาว  ธนัญญา อ่วมนิ่ม  
23 57101150024  นาย  พิทักษ์ สิทธิชัยนนท์  
24 57101150025  นาย  ชัยรัตน์ จันทร์พิมาน  
25 57101150026  นางสาว  กิ่งแก้ว ฉกรรจ์ศิลป์  
26 57101150027  นาย  นนทนาท น้อยศักดิ์  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101160001  นางสาว  สุกัญญา ชมฉ่ำ  
2 57101160002  นาย  อดิเทพ เปรมบุญ  
3 57101160003  นาย  ธัชนนท์ ทัดแก้ว  
4 57101160004  นาย  เอกชัย ชฏิลาลัย  
5 57101160005  นาย  วรพงษ์ คุณศรี  
6 57101160006  นาย  ปริญวัฒน์ จินศิริวานิชย์  
7 57101160007  นาย  ธนวัตต รัตนดิเรก  
8 57101160008  นางสาว  ปติญญา สีลาลัย  
9 57101160009  นาย  วิชัยรัตน์ บุญเผือก  
10 57101160010  นางสาว  ฐิติรัตน์ อินทร์โอสถ  
11 57101160011  นางสาว  ปรีติยานันท์ ยี่หนุ่ม  
12 57101160012  นางสาว  วรยา ศรีรักษ์  
13 57101160013  นาย  สิรโรจน์ โคทนา  
14 57101160014  นาย  นพสิทธุ์ อารักคิด  
15 57101160015  นางสาว  วิมล อดกลั้น  
16 57101160016  นางสาว  สิริยา ลัดดาแย้ม  
17 57101160017  นาย  ณัฐตินัยต์ โพธิ์ทัย  
18 57101160018  นางสาว  วัชรา ภิรมย์  
19 57101160021  นางสาว  วริศรา ภัทระโยธิน  
20 57101160022  นางสาว  นิษฐา ทรัพย์คง  
21 57101160023  นางสาว  สุธัญญา ปะทิ  
22 57101160024  นางสาว  สุนิสา กันเกตุแก้ว  
23 57101160025  นางสาว  กัลยรัตน์ แสงโสดา  
24 57101160026  นางสาว  ธัญชนิต แก้วประไพ  
25 57101160027  นาย  คุณัชญ์ แย้มสุวรรณ  
26 57101160028  นาย  ศิวัฒน์ จินดาวงษ์  
27 57101160029  นาย  เฉลิมรัฐ จิตรสุภ  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
28 57101160030  นาย  อาณาจักร สนิทรักษา  
29 57101160031  นาย  ธนกร กาเผือก  
30 57101160032  นาย  แสนชัย ชีวอำไพโรจน์  
31 57101160033  นาย  จีรเดช มูลจันทา  
32 57101160034  นาย  สุรพงศ์ สุพงศ์พันธ์นิธิ  
33 57101160035  นาย  กฤษณ์ สุขสมยา  
34 57101160036  นาย  ธีระวัฒน์ คุ้มแวง  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg,วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  1504
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57102110001  นางสาว  สุธาวรรณ โคกหอม  
2 57102110004  นางสาว  รุ่งรัตน์ สุขจิต  
3 57102110005  นางสาว  วรรณนิสา ศรีวาลี  
4 57102110007  นาย  วีระเดช เจือทอง  
5 57102110008  นางสาว  สุรีรัตน์ จันทร์รุ่ง  
6 57102110010  นาย  สุรศักดิ์ น้อยไปดี  
7 57102110011  นางสาว  พัณณิตา บุญประเสริฐ  
8 57102110012  นางสาว  ปาริฉัตร แก้วเจริญ  
9 57102110013  นางสาว  ศยามล เจริญเศรษฐี  
10 57102110014  นางสาว  ธัญสินี ทนุกิจ  
11 57102110015  นางสาว  พิริยาภรณ์ เจริญพันธ์  
12 57102110017  นางสาว  ชุตติมา ชาวนา  
13 57102110018  นางสาว  ดวงดาว แซ่เล้า  
14 57102110019  นางสาว  มณีรัตน์ แจงบำรุง  
15 57102110020  นางสาว  เต็มศิริ ลาภสาร  
16 57102110022  นาย  รัฐพงศ์ กีลาศ  
17 57102110025  นางสาว  สุมิตรา มั่นคง  
18 57102110031  นาย  พัสกร คูประเสริฐวงศ์  
19 57102110032  นางสาว  สุดารัตน์ ดงพงษ์  
20 57102110033  นางสาว  พิจาริน อรุณแสง  
21 57102110035  นาย  วทัญญู ทองสาว  
22 57102110036  นางสาว  ณัฐกานต์ สุขสำราญ  
23 57102110038  นางสาว  นิภาลัย สีแดง  
24 57102110039  นาย  ชิติพัทธ์ โชติธรรม  
25 57102110041  นางสาว  เจน วันซอร์  
26 57102110042  นางสาว  อริสรา พรเกษมประเสริฐ  
27 57102110043  นางสาว  ภาวิณี อภัยศิลา  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  1504
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
28 57102310003  นางสาว  ฐิติมา เอกสรกุล  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4401
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57103110002  นาย  ปฐมภพ ทับโคกสูง  
2 57103110003  นาย  รัชตะ หวังแซงกลาง  
3 57103110004  นางสาว  วราภรณ์ มูลเซอร์  
4 57103110007  นาย  ณัฐพล ม่วงสิงห์  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4401
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57104110001  นาย  อารินทร์ เรืองกิจ  
2 57104110002  นางสาว  แพรวขวัญ นภายน  
3 57104110003  นาย  พานิชชัย จิตต์เที่ยง  
4 57104110004  นาย  ธนภัทร พ.จานุพิบูล  
5 57104110005  นาย  กฤชกรศ์ บรรดาศักดิ์  
6 57104110006  นางสาว  สุดารัตน์ แซ่ซิ้ม  
7 57104110007  นาย  ภานุวัฒน์ ลามอ  
8 57104110008  นาย  รวินันท์ นิติเศรษฐการย์  
9 57104110009  นางสาว  ญาณิสา พวงรัตน์  
10 57104110010  นางสาว  มัชฌิมา ขาวนวล  
11 57104110011  นางสาว  รัชนีกร แย้มวาที  
12 57104110012  นางสาว  ชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต์  
13 57104110013  นางสาว  นพรัตน์ เชียงนิยม  
14 57104110014  นางสาว  วรรณ ทองอุบล  
15 57104110016  นาย  ธนพล บัณฑราภิวัฒน์  
16 57104110018  นางสาว  อรอนงค์ ดำแพร  
17 57104110019  นางสาว  สุพรรษา ทองกร  
18 57104110020  นาย  กฤตนู คำโคม  
19 57104110022  นางสาว  ไพริน จากชุม  
20 57104110023  นาย  โยธิน จันทร์จาด  
21 57104110024  นางสาว  ณัฐธิดา จิตร์เที่ยง  
22 57104110025  นาย  ปรัชญา พรทวีวัฒน์  
23 57104110026  นางสาว  สุภาวดี จิตรประเสริฐ  
24 57104110027  นางสาว  พนิดา จันทร์ผ่องศรี  
25 57104110029  นางสาว  ณัฏฐิณี ม่วงมงคล  
26 57104110030  นาย  ประไนย ลีวงศกร  
27 57104110031  นาย  ถิรรันต์ ไชยะ  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4401
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
28 57104110032  นาย  ปัญจพล วิโรจน์บุรีรัตน์  
29 57104110033  นางสาว  รัตนา ชีวเวช  
30 57104110034  นาย  อาคมศักดิ์ ทองทา  
31 57104110035  นางสาว  รุจีรัตน์ สุขสุสันต์  
32 57104110036  นาย  สมเกียรติ โชติกูล  
33 57104110037  นางสาว  อัจฉราวรรณ แก้วเสน  
34 57104110038  นาย  รัฐพล อังศุละโยธิน  
35 57104110039  นางสาว  อารดา อาจหาญ  
36 57104110040  นางสาว  ดวงกมล กันนุฬา  
37 57104110041  นาย  นวิน บุญวานิช  
38 57104110042  นาย  จตุพล กิติอุ่นสวัสดิ์  
39 57104110043  นาย  จิรัฐิติ กิติอุ่นสวัสดิ์  
40 57104110044  นางสาว  นัยน์เนตร ชูเกษา  
41 57104110045  นาย  ธนาธิป จุทอ  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4401
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57105110001  นาย  เมธา ซาพวง  
2 57105110002  นาย  อภิวัฒน์ ออกพงษ์  
3 57105110003  นาย  ธีรพงษ์ ดำรงศักดิ์สุนทร  
4 57105110004  นาย  นฤเบศย์ ใสสด  
5 57105110005  นาย  ชัยมงคล สังฆมัย  
6 57105110006  นาย  กิตติทัต พูลสมบัติภิญโญ  
7 57105110007  นาย  กฤษฎา สุมะโน  
8 57105110008  นาย  ณัฐวุฒิ บุญถนอม  
9 57105110009  นาย  ทวีศักดิ์ อิ่มมหจินดา  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4401
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57106110001  นางสาว  สุทธิพร ใหญ่ประเสริฐ  
2 57106110002  นางสาว  ศุภรัตน์ อุทรักษ์  
3 57106110003  นางสาว  กมลรัตน์ อรินทร์  
4 57106110004  นางสาว  ศรสวรรค์ ภูมิภาค  
5 57106110005  นางสาว  กรรณิการ์ ปัญญาประสิทธิ์  
6 57106110006  นางสาว  เกศรินทร์ แย้มยวน  
7 57106110037  นางสาว  รัตติยา เนตรกาศักดิ์  
8 57106110040  นางสาว  จีรนันท์ งามประเสริฐ  
9 57106110041  นางสาว  นุจรินทร์ สาลีทอง  
10 57106110042  นางสาว  พรพรรณ เสตะพันธ์  
11 57106110043  นาย  เกรียงศักดิ์ คนชุม  
12 57106110050  นางสาว  ปุริมปรัชญ์ คำวงศา  
13 57106110051  นางสาว  อรวรรณ์ ลีลาสิริวิไล  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ (English Proficiency Test)  
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วันที่สอบ 4  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ  4401
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57107110001  นางสาว  พรพรรณ วงษ์ประเสริฐ  
2 57107110002  นางสาว  นภสร แก่นเพ็ชร  
3 57107110003  นางสาว  สุภาพร รื่นภาคเวค  
4 57107110004  นางสาว  อวิกา เตชอมรศิริ  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์-อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4309
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101120001  นาย  ธนากร แสงฉาย  
2 57101120003  นาย  พลเดช หัตถอัจฉรากุล  
3 57101120009  นางสาว  สุนันทา แดงบางแก้ว  
4 57101120011  นางสาว  ณิชาภัทร คงจ้อย  
5 57101120014  นาย  สิทธา สำอางศ์  
6 57101120019  นาย  ต่อพล จันทร์ผ่องศรี  
7 57101120022  นางสาว  อังสนา ฝ่ายเพ็ชร์  
8 57101120026  นางสาว  รัชฎาพร หลุยบุญเป็ง  
9 57101120028  นาย  รัชพล มั่นเรือน  
10 57101120029  สิบเอก  ชวโรจน์ ภูมี  
11 57101120030  นางสาว  จันทร์ทิมา สมุหศิลป์  
12 57101120035  นาย  สุชิน บัวงาม  
13 57101120038  นาย  ธิติพันธ์ หมอยา  
14 57101120041  นาย  ฤทธิไกร ฟอกสันเทียะ  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์-อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101130001  นางสาว  สุมล เมฆเนย  
2 57101130003  นาย  จิรัสย์ ยศพลพันธ์ทิพย์  
3 57101130006  นางสาว  กัลย์กมล โชคแท้  
4 57101130009  นางสาว  จิราวรรณ เอี่ยมประไพ  
5 57101130011  นางสาว  อัจฉรา สุทินธุ์  
6 57101130014  นางสาว  วิภาพร ไกรมงคล  
7 57101130015  นางสาว  อภิสรา สืบเนียม  
8 57101130017  นางสาว  พจณิชา สุภาจักร์  
9 57101130018  นาย  ธนกฤต ธนาอัศวเดช  
10 57101130020  นางสาว  ดวงพร ต๊ะวัน  
11 57101130022  นาย  พชร จันทร  
12 57101130023  นางสาว  พลอยแพรว ณรงค์ฤทธิ  
13 57101130024  นางสาว  กาญจนา มะทะหมัด  
14 57101130025  นางสาว  จรัสดาว แดงฉาน  
15 57101130027  นาย  ยุทธพงศ์ ตระกูลสัจจาวัตร  
16 57101130028  นาย  ปัญจวีร์ มีสกุล  
17 57101130029  นางสาว  จิรวรรณ อาทิตย์ตั้ง  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์-อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57101140001  นาย  สมภพ ขวัญอ่อน  
2 57101140005  นาย  สันติชัย จงเชิดชูตระกูล  
3 57101140006  นาย  ศุภมิตร ระวังชนม์  
4 57101140007  นาย  นพดล พุฒจันอัด  
5 57101140008  นาง  ตรีชฎา อังคุลนาวิน  
6 57101140009  นางสาว  เขมิกา หาญยิ่ง  
7 57101140010  นางสาว  อินทุอร รัมย์เสมอ  
8 57101140011  นางสาว  นันทนา สิทธนู  
9 57101140014  นาย  วราวุฒิ กฤษแก้ว  
10 57101140015  นาย  ทนงค์ศักดิ์ แสงกล้า  
11 57101140018  นางสาว  ศุภิสรา ครุฑคาบแก้ว  
12 57101140026  นาย  ณัฐพล เนียมไผ่  
13 57101140027  นาย  นิธิศ บุญรอด  
14 57101140029  นาย  ชุมพล คงแช่มดี  
15 57101140058  นาย  กฤษณภัทธ แช่มงาม  
16 57101140066  นางสาว  ยศสยา ปิ่นเงิน  
17 57101140068  นางสาว  ปรยา เจริญวงศ์  
18 57101140069  นางสาว  สุพรรณี ภาคพรม  
19 57101140070  นาย  อดิศักดิ์ สาลีโนศักดิ์  
20 57101140071  นาย  ธนวุฒิ รุ่งศาตรา  
21 57101140074  นางสาว  ลลิตา อินนวล  
22 57101140075  นาย  วสันต์ แสนสนุก  
23 57101140079  นางสาว  จินตนา ใจอุ่น  
24 57101140081  นางสาว  ภิญญาพัชญ์ แสงเย็นพันธ์  
25 57101140090  นาย  ปิยพัทธ์ สงวนเงิน  
26 57101140091  นางสาว  รัตนาพร ภูแข่งหมอก  
27 57101140097  นาย  เจษฎา ชูเดช  
28 57101140098  นาย  ปิยะณัฐ นุสยา  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์-อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
29 57101140099  นาย  อิทธิชา ประภาพันธ์  
30 57101140100  นาย  ประเสริฐ ไล้ปิตา  
31 57101140101  นาย  พันธวัช ธงชัย  
32 57101140102  นางสาว  สุภาภรณ์ ลมุนละไม  
33 57101140104  นาย  นนท์นริฐ เขมรัชต์สุรนนท์  
34 57101140106  นาย  สรายุทธ สุทธิ  
35 57101140107  นาย  มานะชัย สุโพธิ์  
36 57101140108  นาย  วรกานต์ นุชละออ  
37 57101140109  นางสาว  ธัญนันท์ มณทอง  
38 57101140110  นางสาว  ศิริกัญญา เพียงธัญญกร  
39 57101140111  นาย  ตฤณ แสงสุวาลง  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg,วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์-อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4607
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57102110002  นางสาว  พรพรรณ พรหมสิทธิ์  
2 57102110003  นางสาว  วนิดา ชิดเชิด  
3 57102110021  นางสาว  ชญาภา วารีพัฒน์  
4 57102110023  นางสาว  ชนิภา สอนดี  
5 57102110024  นาย  สุรเชษฐ์ วนิชชาขจรไกร  
6 57102110026  นางสาว  วิชุดา คำเสนา  
7 57102110027  นางสาว  ดวงพร สมิทธิกรกุล  
8 57102110028  นางสาว  อุมาพร พันตะยุ  
9 57102110029  นางสาว  สายใจ ต้นฝาง  
10 57102110030  นางสาว  ภัทรวดี ยอดมงคล  
11 57102110034  นางสาว  ณัฐกานต์ โต๊ะหวัง  
12 57102110037  นางสาว  อัญชนา พรมดี  
13 57102110040  นางสาว  กัญญาณัฐ โชติโชคอุดม  
14 57102110044  นาย  ราเชนทร์ รักธรรม  
15 57102310001  นางสาว  ชัชชญา อ่อนจับ  
16 57102310002  นางสาว  วราพร อุปราช  
17 57102310004  นางสาว  รัชนี เลิศสำราญ  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์-อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4309
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57103110001  นางสาว  วัชราภรณ์ บัวแก้ว  
2 57103110005  นางสาว  มุกดี โฆษิตสถิตย์  
3 57103110006  นาย  กิรเกียรติ ปรีดาไชยกุล  
4 57103110008  นางสาว  สิรินารถ ชัยขันธ์  
5 57103110009  นางสาว  วรนุช จันทร์ฟัก  
6 57103110010  นางสาว  น้ำทิพย์ จันทร์ฟัก  
7 57103110011  นาย  ณัฐนันท์ ปั้นดี  
8 57103110012  สิบตำรวจเอก  ญัตติพงษ์ สร้อยสุวรรณ  
9 57103110013  นางสาว  กชสร สุริยันต์  
10 57103310001  ดาบตำรวจ  มงคล เพชรแก้ว  
11 57103310002  นาย  สมภพ พาหุวัฒนกร  
12 57103310003  นาย  วิชัย พาหุวัฒนกร  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์ - อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4309
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
1 57106110007  นางสาว  ศิริพร ศิริพรม  
2 57106110008  นางสาว  แคทรียา สายซื่อ  
3 57106110009  นางสาว  วริศรา ศิริวัฒน์  
4 57106110010  นางสาว  รัตนาภรณ์ คำมิ่ง  
5 57106110011  นางสาว  กัณฐิกา เมืองคำ  
6 57106110012  นาย  นวพล เทพรักษ์  
7 57106110013  นางสาว  กรกนก เกษา  
8 57106110014  นางสาว  สุชาฎา ภาคภูมิ  
9 57106110015  นางสาว  มุภลักร์ พระโบราณ  
10 57106110016  นางสาว  บุษกร บุญเภา  
11 57106110017  นางสาว  นุชตะยา จันผาย  
12 57106110018  นาย  นัฐพล แก้วเพชร  
13 57106110019  นางสาว  ปวีณา ปังกลาง  
14 57106110020  นางสาว  ถาวรีย์ ฮูงสูงเนิน  
15 57106110021  นางสาว  เกศกนก อุปจักร์  
16 57106110022  นางสาว  ธันยพร ศรีดาวเรือง  
17 57106110023  นางสาว  หนึ่งฤทัย เมาะทอง  
18 57106110024  นางสาว  นฤมล ขาเหล็ก  
19 57106110025  นางสาว  พงศ์ลัดดา วัดทุมมา  
20 57106110026  นางสาว  ศรัญญา บุดสดี  
21 57106110027  นางสาว  ภิรมย์ญา อินทอง  
22 57106110028  นางสาว  สุธิณี อ่อนน้อม  
23 57106110029  นางสาว  ทิพวัลย์ เสาวงจันทร์  
24 57106110030  นางสาว  ทิพนภา สมเย็น  
25 57106110031  นางสาว  วนิดา ศรีสิงห์  
26 57106110032  นางสาว  ชลิตา ทองอินทร์  
27 57106110033  นางสาว  เสาวลักษณ์ จันทะดวง  

วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg,วิทยาลัยราชพฤกษ์.jpg
 
    รายชื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร 4 ปี  ภาคเสาร์ - อาทิตย์ (English Proficiency Test)  
คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วันที่สอบ 5  กรกฎาคม  2557 เวลา 8.30 -11.00 น. ห้องสอบ  4309
         
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงชื่อเข้าสอบ
28 57106110034  นางสาว  ชนิดาภา บุดดา  
29 57106110035  นางสาว  อริสา ระงับภัย  
30 57106110038  นางสาว  อารียา ลามอ  
31 57106110044  นางสาว  กานตินา บัวพันธุ์  
32 57106110045  นางสาว  สุรีพรรณ ป้องที  
33 57106110046  นางสาว  พนิตนันท์ บัวทิน  
34 57106110047  นางสาว  มัณฑนา ลิ่มเหล็ก  
35 57106110048  นางสาว  กุลสตรี แซ่จู  
36 57106110049  นางสาว  สุธีรา นาคูณ  
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.