มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการการปฐมนิเทศ นิสิต-นักศึกษา

ข่าววันที่: 09 ก.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
กำหนดการการปฐมนิเทศ นิสิต-นักศึกษา
 
 

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์   ชั้น 8 อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย์
           
เวลา 08.00 - 9.00   รายงานตัว
  09.00 - 9.30 ฝ่ายหลักสูตรชี้แจงขั้นตอนการปฐมนิเทศ
  09.30 - 10.30 พบอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  10.30 - 12.00 รับรหัสประจำตัว จ่ายเงินค่าลงเบียนเรียน งวดที่ 1 และลงทะเบียนในระบบ
  12.00 - 13.00 พักกลางวัน      
           
เวลา 13.00 - 15.00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มตามห้องเรียน
    ­รับเอกสาร ตารางเรียน
    ­อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงระบบการจัดการเรียนการสอน
    ­นัดหมาย ปิดประชุม

           
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามเงื่อนไขของคุรุสภา  (เรียงลำดับตามเลขที่สมัคร)
1 570001  นาย  พิพัฒนชัย คำสงคราม    
2 570002  นาง  เกษร ผลบุญ    
3 570003  นาย  สุวิชา สิงหเรศร์    
4 570004  นางสาว  รัตนาภรณ์ เกษนอก    
5 570005  นางสาว  วิมลรัตน์ บุญริ้ว    
6 570006  นางสาว  ฤทัย ทาวุ่น    
7 570017  นางสาว  ขวัญชนก นวลละออง    
8 570018  นาย  อนุสิษฐ์ มูลประมูข    
9 570020  นาย  ณรงค์เดช ศรีสุวรรณ์    
10 570021  นางสาว  สุพัฒธรา แข็งขัน    
11 570022  นางสาว  จรรยา เซียงอึ้ง    
12 570023  นางสาว  นพวรรณ บัวจูม    
13 570024  นาย  ปรีชาพัฒน์ ธนาธิตศักดิ์    
14 570025  นางสาว  สิริลักษณ์ สาโสม    
15 570027  นาย  ประจักษ์ จรัสฤทธิ์    
16 570029  นาย  กฤษดา เสาร์ทอง    
17 570030  นาง  พิมพ์ลดา ฉัตรกีรเศรษฐ์    
18 570034  นางสาว  ดวงเนตร ชุ่มชาติ    
19 570035  นางสาว  เหมือนฝัน แสงประเสริฐ    
20 570037 นางสาว  นาถนภา   สร้อยศิริ    
21 570040  นางสาว  พัณณ์ชิตา โชว์ธนะพานิช    
22 570042  นาย  คณิศ แพงศรี    
23 570043  นางสาว  กัญจน์ธนธัญ วงศ์สีชิน    
24 570045  นาย  รัตนชัย สุทธิ์ศักดิ์    
25 570048  นางสาว  พรรณพิไล พลเยี่ยม    
26 570053  นางสาว สุวิมล ฟูแสง    
27 570054  นาย  วชิระ ตั้งประสาทสุข    
28 570055  นางสาว  สุรางรัตน์ โพธิ์ระย้า    
29 570058  นางสาว  ชุตินันท์ พิทยาภาพงศ์    
30 570059  นาย  รังสรรค์ แจ้งจงดี    
31 570060  นางสาว  ไพลิน กลิ่นกลัด    
32 570064  นางสาว  ทิพวรรณ จันทร์โม้    
33 570066  นาย  ธีรวีร์ แพบัว    
34 570067  นางสาว  ภัทรวดี แซ่โอ้ว    
35 570068  นางสาว  พรรณนิภา กลิ้งอินทร์    
36 570069  นางสาว  วรรษมล สีเหนี่ยง    
37 570070  นางสาว  นันทิยา หมัดซัน    
38 570071  นาย  ธนบัตร ฟักทอง    
39 570072  นาย  นิตินัย ศรีใส    
40 570076  นางสาว  กัญยานี หุ่นโสภา    
41 570077  นางสาว  สุภิชญา สมบัติ    
42 570078  นางสาว  นฤมล สลาม    
43 570079  นางสาว  ยุพา จันทร์ภิรมย์    
44 570080  นางสาว  นาตยา สุกทองคำ    
45 570081  นางสาว  รัตนาภรณ์ ใสหมี    
46 570082  นาย  สุรสิทธิ์ สระหงษ์ทอง    
47 570083  นางสาว  ลลิตา โรจนศิริพงษ์    
48 570085  นาย  สุทธิเดช ศรีวิสุทธิ์    
49 570086  นางสาว  รังสิมา ภู่พวง    
50 570088  นาย  ชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา    
51 570089  นาย  วทัญญู สนรักษา    
52 570093  นางสาว  อุทุมพร เสรี    
53 570099  นางสาว  พจนีย์ สกุลนา    
54 570100  นาย  วรวิช ศิริพรอมาตย์    
55 570101  นางสาว  ผกามาศ แก้ววารี    
56 570102 นาย  พิทยา   สุวรรณพานิช    
57 570103  นางสาว  โยติกา อุนัยบรรณ    
58 570104 นายเพชรล้อมทอง อ่อนเรียบร้อย    
59 570106  นาย  บุญรุ่ง จันทร์นาค    
60 570107  นาย  กฤษฎา นุตวงษ์    
61 570108  นางสาว  พจมาน หลวงปลัด    
62 570112  นาง  สุพรรษา ทรัพย์ศรี    
63 570113  นาย  บัญชา จันทร์ยา    
64 570114  นาย  มนตรี คูศรีสุวรรณ    
65 570115  ว่าที่ร้อยตรี  ปริญญา รัตนนุกูลชัย    
66 570119  นาย นภัทรวิชญ์ โอริส    
67 570125  นางสาว  วันวิสา รุ่งสุข    
68 570131  นางสาว  กุลธิดา ด่านชาญชัย    
69 570133  นาย  ธนวุฒิ ปรีชานุกูล    
70 570134  นาย  ดิฐเพชร มาธุระ    
71 570136  นางสาว  สาวิตรี สุวะคนธ์    
72 570138  นางสาว  วชิรารัตน์ เกรัมย์    
73 570141  นางสาว  วรางคณา กรเลิศวานิช    
74 570142  นาย  พีรวัตร นาคทองแก้ว    
75 570143  นางสาว  อติกานต์ ปุณยถิรปรีดา    
76 570146  นาย  ธรรมรัฐ ทองดี    
77 570147  นางสาว  กาญจนา สีดอกบวบ    
78 570148  นาย  ชัยพร พุทธโชติ    
79 570149  นาย  ผไท สถิรคุณ    
80 570152  นางสาว  อรทัย สุขทอง    
81 570156  นางสาว  นิษา แตงเอี่ยม    
82 570157  นาย  ก้องเกียรติ กมลรังสรรค์    
83 570161  นาย  จักรพันธ์ เพชรพราว    
84 570162  นางสาว  แพรวพร อินทสุวรรณ์    
85 570166  นางสาว  นวลพรรณ อินทร์อุดม    
86 570170  นางสาว  วารุณี บุณยะจักร์    
87 570173  นาย  ไผ่ ทองอยู่    
88 570180  ว่าที่ร้อยตรี  ปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์    
89 570182  นาย  สฤทธิ์ รองทอง    
90 570183  นาย  ยุทธชัย โคตรหนองปิง    
91 570185 นางสาวรัตนาภรณ์ โสภา    
92 570186 นายจักรกฤษณ์ จากนอก    
93 570191 นางสาวกัฬติยาภรภ์ พริกมาก    
94 570192 นางสาวพรชนก ยิ้มแย้ม    
95 570193 นางสาวพัชรี ใจประเสริฐ    
96 570194 นางสาวดาหวัน โพธิ์ระเบียบ    
97 570195 นาย กรัญยศ ขาวพราย    
98 570196 นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ    
99 570197 นางสาวอัญชลี ระสารักษ์    
100 570198 นางสาวจารุวรรณ สวยที่สุด    
101 570199 นางสาวภัทราภรณ์ พิชิตภัย    
102 570200 นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์    
103 570201 นายษมาวีร์ คำสอาด    
104 570202 นายศรุต สายกลางดี    
105 570203 นางสาว ประภัสรา สอนคำจันทร์    
106 570204 นางสาวสุภาพร ศรีโยธา    
107 570205 นายกันตินันท์ ศรีประสงค์    
108 570206 นางธนิศา ใจหวัง    
109 570207 นางสาว ภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ    
110 570208 นางสาวจิรายุ เนียมนวม    
111 570209 นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม    
112 570210 นายปรีชา อาดำ    
113 570211 นายอนุรักษ์ ทับทิม    
114 570212 นาย อภิทัย เรืองรอง    
115 570214 นางสาว อิงอร ดวงอินทร์    
116 570216 นางสาวเกศิณี นาควัชระ    
117 570217 นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์    
118 570218 นางสาววรินทร์วรดี ชลันธรชุติสิริ    
119 570220 นางสาวใจดาว สุทธิรักษ์    
120 570221 นาย สุธี เทพวรรณ    
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.