มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
ปฏิทินวิชาการ  ปีการศึกษา 2557
 
 

   ปฏิทินวิชาการ  ปีการศึกษา 2557     มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


กิจกรรม - รายการ ภาคเรียน พ1/2557 ภาคเรียน 1 / 2557 ภาคเรียน 2 /2557 ภาคฤดูร้อน /2557
-ขึ้นลงทะเบียน/บัตรนักศึกษาใหม่(1)
-ขึ้นลงทะเบียน/บัตรนักศึกษาใหม่(2)
-ขึ้นลงทะเบียน/บัตรนักศึกษาใหม่(3)
-ลงทะเบียน (นศ. เก่า) / ชำระเงิน
ลงทะเบียน(นศ.ใหม่)  /ชำระเงิน (1)
                                                       (2)
-(นศ.เก่า) พบ อ.ที่ปรึกษา คณะ/สาขา
-วันแรกพบ คณะ/สาขา (นศ. ใหม่)
      กลุ่มปกติ
      กลุ่มค่ำ   
      กลุ่มเสาร์-อาทิตย์
ปฐมนิเทศ (นักศึกษาใหม่ ทุกคณะ )
       กลุ่มปกติ
       กลุ่มค่ำ
      กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 
-เปิดเรียน    กลุ่มปกติและค่ำ
                    กลุ่มเสาร์-อาทิตย์
เทียบโอนรายวิชา
-เทียบความรู้ภาษาอังกฤษ/พื้นฐาน*
ลงทะเบียน / ชำระเงิน (ล่าช้า)
     - เพิ่มถอนรายวิชา (ไม่ติด W)
     - ถอนรายวิชา (ติด W)
ประเมินผลกลางภาค
ประเมินผลปลายภาค
 
มี.ค. 57
เม.ย. 57
พ.ค. 57
พ.ค. 57
1-5 มิ.ย. 57
6-8  มิ.ย. 57
-เริ่มภาคเรียน พ.1*
*คณะ+ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศ. 6 มิ.ย. 57 (เช้า)
ศ. 6 มิ.ย. 57 (ค่ำ)
ส. 7 มิ.ย. 57 (เช้า)
ประชุมรวม
อา. 8  มิ.ย. 57 ()
อา. 8  มิ.ย. 57 ()
อา. 8  มิ.ย. 57 ()
ศ. 6 มิ.ย. 57
ส. 7 มิ.ย. 57
1-22 มิ.ย. 57
*
13-19 มิ.ย. 57
13-19 มิ.ย. 57
11-20 ก.ค. 57
5-13 ก.ค. 57
5-10 ส.ค. 57
มี.ค.-เม.ย. 57
พ.ค.-มิ.ย. 57
ก.ค.-ส.ค. 57
11-31 ก.ค. 57
17-30 พ.ค. 57
15ก.ค. -24ส.ค. 57
- เริ่มภาคเรียน 1/57
*คณะ+ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ศ. 15 ส.ค. 57 (เช้า)
 ส. 16 ส.ค. 57 (บ่าย)
ส. 16 ส.ค. 57 (เช้า)
       ประชุมรวม 
(อา.17)/ ศ. 15 ส.ค. 57 
(อา.17)/ ส. 16 ส.ค. 57 
(อา.17)/ ส. 16 ส.ค. 57  
อ. 19 ส.ค. 57
ส. 23 ส.ค. 57 
1-30 ส.ค. 57 
15-31 ส.ค. 57
-
26-31 ส.ค. 57
19-25 ต.ค. 57
7-19 ต.ค. 57
9-21 ธ.ค. 57
พ.ย. 57
ธ.ค. 57
-
5-18 ธ.ค. 57
18-30 ธ.ค. 57
3-16 ม.ค. 58
- เริ่มภาคเรียน 2/57
 
 
 
 
 
 ศ. 16 ม.ค. 58
ศ. 16 ม.ค. 58   
ส. 17 ม.ค. 58    
ศ. 16 ม.ค. 58
ส. 17 ม.ค. 58    
16-29 ม.ค. 58
16-29 ม.ค. 58
-
23-29 ม.ค. 58
20-26 มี.ค. 58
6-19 มี.ค. 58
8-21 พ.ค. 58
-
-
-
8-28 พ.ค. 58
 -
- เริ่มภาคฤดูร้อน/57
 
 
-
-
-
-
-
-
-
ศ. 29 พ.ค. 58
ส. 30พ.ค. 58 
-
-
29 พ.ค.- 7 มิ.ย. 58
29 พ.ค.- 7 มิ.ย. 58
3-9 ก.ค.58
26 มิ.ย. - ก.ค. 58
  24-30ก.ค. 58
 
หมายเหตุ      เปิดเรียน ภาคเรียน 1(พ.) ช่วงแรก (6 มิ.ย.57)  และภาคเรียน 1 (ปกติ) ช่วงสอง (19 ส.ค.57)                                                   
     -ช่วงแรก   6 มิ.ย. 57-10 ส.ค. 57  (9 สัปดาห์)  กลุ่ม 4 ปีเทียบโอน (รหัส 57)   จัดตารางเรียน (3-6 หน่วย)  เน้นวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาแกน
 กลุ่มนักศึกษาเก่าทุกสาขาวิชา   จัดตารางเรียน 3-9 หน่วย  (เฉพาะผู้จบการศึกษา  9 หน่วยกิต)
     -ช่วงสอง  19 ส.ค.57-21 ธ.ค. 57 (18 สัปดาห์) กลุ่มนักศึกษาใหม่ (รหัส 57)  ลงทะเบียน 12-18 หน่วยกิต (รวมช่วงแรก 18- 21 หน่วย)
                กลุ่มนักศึกษาเก่า  ลงทะเบียน 15-21 หน่วย (รวมช่วงแรก ไม่กิน 21  หน่วย  ยกเว้นสำหรับผู้จบ 24 หน่วยกิต โดยขออนุมัติ)
    -ที่ตั้งแห่งที่ 2 (นพวงศ์) เปิดเรียน  อ. 19 ส.ค. 57  ปฐมนิเทศ ศ.15 ส.ค. /ส.16 ส.ค. 57
 
http://rcacademic.rc.ac.th/template2/images/space.gif
 
 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.