มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ยินดีตอนรับ

ข่าววันที่: 12 ก.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ยินดีตอนรับ
 
 

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา


 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 และ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ


 

รศ.ดร.สุมาลี บุญมา
     ประธาน(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)     
ผศ.ดร.ผานิตดา อัจฉริยนนท์ 
     กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)     
ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
     กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)     

 

 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.