มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่จะออกฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ข่าววันที่: 16 ธ.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่จะออกฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
 


นิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ให้นิสิต เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อง 30 ชั่วโมง
วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้อง 1504  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


ตารางการอบรมเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ รุ่นที่ 11ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557
วันที่  23 – 24  ธันวาคม  2557  ( เวลา  09.00 –16.00 น. ) ห้อง 1504


ว/ด/ป หัวข้ออบรม/รายละเอียด วิทยากร/ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ เวลา หมายเหตุ
23  ธ.ค. 57 ลงทะเบียน คุณอมิตรา    เจริญผล
 
หน้าห้อง  1504 08.30  -09.00 น. 30 นาที.
23  ธ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
ห้อง  1504 09.00 –9.30 น. 30 นาที.
23  ธ.ค. 57 กระบวนการทำงานแบบสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
 
อาจารย์ณัฐวุฒิ  วิเศษ
หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาฯ  
และ วิทยากรภายนอก คุณชุติกาญจน์   ตันตยาคม 
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท สำนักข่าว ที – นิวส์ จำกัด
ห้อง  1504
 
 
09.30 –11.00 น. 1 ชม. 30 นาที
23  ธ.ค. 57 การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการเจรจากับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ชุมพล  รอดแจ่ม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะบัญชี และ 
อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท   อาจารย์ประจำคณะบัญชี
ห้อง  1504
 
 
11.00 –12.00 น.
 
1 ชม.
 
 
 
23  ธ.ค. 57 กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาและปัญหาจากการทำงาน
- ขั้นตอนการนิเทศ
- ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน
- การแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการทำงาน
อาจารย์พรพิมล   สัมพันธ์พงศ์
รองคณบดี ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ และ
อาจารย์นันทิตา   เพชราภรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  และ
อาจารย์ช่อทิพย์   ลือไชยวุฒิ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์ 
ห้อง  1504 13.00 –14.30 น. 1 ชม.30 นาที
23  ธ.ค. 57 การเขียนรายงานสรุปและนำเสนอรายงาน
- รูปแบบการเขียนรายงาน
- รูปแบบการนำเสนอรายงาน
 
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์    พ่วงแสงสุข
หัวหน้าสาขาการบัญชี   คณะบัญชี  และ
อาจารย์พีรณัฏฐ์  ยาทิพย์ 
 ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการบัญชี  คณะบัญชี
ห้อง  1504 14.30 –16.00 น. 1 ชม.30 นาที
ว/ด/ป หัวข้ออบรม/รายละเอียด วิทยากร/ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ เวลา หมายเหตุ
24  ธ.ค. 57 เทคนิคการนำเสนอผลงานโดยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
- สื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
- เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การตกแต่งเอกสารนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
อาจารย์ณรงค์  ล่ำดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชัน
 
ห้อง  1504 09.00 –10.30 น. 1 ชม.30 นาที
24  ธ.ค. 57 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
- การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
อาจารย์ศิริพร  อ่วมมีเพียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  และ
อาจารย์พฤกษ์ภูมิ   ธีรานุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ห้อง  1504 10.30 –12.00 น. 1 ชม.30 นาที
24  ธ.ค. 57 กฎหมายกับการทำงาน
- ลักษณะกฎหมายแรงงาน
- ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน และรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน
- เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก / วันหยุดและวันลา
- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
- การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
- ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
อาจารย์สุวัตถิ์  ไกลสกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
 
ห้อง  1504 13.00 –14.30 น. 1 ชม.30 นาที
24  ธ.ค. 57 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการทำงาน
- การใช้วาจาอย่างไรถึงเหมาะสม
- การสื่อสารอย่างไรถึงเหมาะสม
อาจารย์สมรศรี  คำตรง
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ
อาจารย์กุณฑิญา  จิรทิวาธวัช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ห้อง  1504 14.30 –15.30 น. 1  ชม.
24  ธ.ค. 57 การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน
- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่องานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- วิธีการใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือทำงาน
อาจารย์ สิทธา  อุปนิกขิต
หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
ห้อง  1504 15.30 –16.30 น. 1  ชม.
24  ธ.ค. 57 อบรมประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางแต่ละสาขา
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขาวิชา ห้องสาขาวิชา 09.00 –16.00 น. 7 ชม.
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.