มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 5

ข่าววันที่: 25 ก.พ. 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
 
 หลักการและเหตุผล

 

“เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเบญจมิตร” ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก 7 แห่ง ดังนี้  (1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (2) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (3) มหาวิทยาลัยธนบุรี (4) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (5) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (6) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ (7) วิทยาลัยอินเทอร์เทคลำปาง  

      มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิให้ความสำคัญต่อพันธกิจหลักด้านการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ จึงรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5 โดยมีความมุ่งหวังให้เวทีการประชุมเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย และที่สำคัญที่สุด คือ เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกันสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจวิชาการ ครั้งที่ 5

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้แก่นักวิชาการทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิทยานิพนธ์

      2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในหมู่นักวิชาการและนักวิจัย

      3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการเบญจมิตร ในการพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในด้านวิจัยและด้านวิชาการ

ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

      1. ด้านการเรียนการสอน

      2. ด้านบริการวิชาการ

      3. ด้านการวิจัย

      4. ด้านการประกันคุณภาพ 


http://www.bsc.ac.th/v6/bjm5/
https://www.facebook.com

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.