มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

ข่าววันที่: 03 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม
 
 

            พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม  เพื่อร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาการ  วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบ่มเพาะและสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาร่วมกัน  โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้๑. ความร่วมมือในด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
๒. ความร่วมมือในด้านการวิจัย
๓. ความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกประสบการณ์แก่บุคลากรทางการศึกษา
๔. ความร่วมมือในการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๕. ความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.