มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

สำนักพัฒนานิสิต จัดแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์

ข่าววันที่: 12 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
สำนักพัฒนานิสิต จัดแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์
 
 

สำนักพัฒนานิสิต จัดแข่งขันกีฬาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อให้นิสิต มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นิสิตมีวินัย ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ


>> ตารางการแข่งขัน <<

>> กำหนดการกีฬาภายใน <<

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.