มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

ข่าววันที่: 25 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558
 
 

ประกาศ ผลรอบตัดสิน การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 ของสำหรับสถาบันการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

    
1.  โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดส่งผลการดำเนินงานของสหกิจศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาไทย โดยได้รับการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2558 ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน รางวัล  สหกิจศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับเครือข่าย)

     2.   โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดส่งโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาไทย โดยได้รับการคัดเลือกและประกาศผลรางวัล ปี 2558

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
     โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ (ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
 

ชื่อโครงงาน : การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บสินค้า : กรณีศึกษาคลังสินค้า บริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส BFS

นิสิตสหศึกษา : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

     1. นายวิชัย  เจตนาจรัสแสง
      2. นางสาวพรพรรณ  มากมูล
      อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
      อาจารย์ช่อทิพย์  ลือไชยวุฒิ

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.