มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ลำดับการถ่ายรูปมหาบัณฑิต/บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา วันซ้อมใหญ่งานประทานปริญญาบัตร

ข่าววันที่: 30 ม.ค. 2561   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ลำดับการถ่ายรูปมหาบัณฑิต/บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา วันซ้อมใหญ่งานประทานปริญญาบัตร
 
 
ลำดับการถ่ายรูปมหาบัณฑิต/บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
วันซ้อมใหญ่งานประทานปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  นนทบุรี


ชุดที่

คณะ/สาขา

จำนวน
(คน)

รวม
(คน)

เวลา
ตั้งแถว

เวลา
ขึ้นสแตน

ผู้ประสานงาน

1

ถ่ายรูปรวมคณาจารย์

 

 

08.50 น.

09.00 น.

ผศ.ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี

 

ถ่ายรูปผู้บริหาร

 

 

09.00 น.

09.10 น.

 

2

MBA.
MPA.
M.Ed.

33
22
23

78

09.10 น.

09.20 น.

น.ส.ปิยาภรณ์ สมบุญอ้วน
น.ส.อภิสราภ์ ทะสุวรรณ
น.ส.สุทามาศ ภัทรภุรีบุตร

3

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

101

101

09.20 น.

09.40 น.

ผศ.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

4

สาขาการตลาด

83

83

09.40 น.

09.50 น.

ผศ.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ

5

สาขาการจัดการ

153

153

09.50 น.

10.10 น.

อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง

6

สาขาการโรงแรม
สาขาโลจิสติกส์

30
75

105

10.10 น.

10.30 น.

อ.วันทิกา หิรัญเทศ
อ.ภคพร  ผงทอง

7

คณะบัญชี

153

153

10.30 น.

10.50 น.

อ.ทวิชัย อุรัจฉัท

8

คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

7
26
10

43

10.50 น.

11.00 น.

อ.สุวัตถิ์ ไกรสกุล
อ.ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์
อ.จันทร์จิรา จริงศุภธาดา

9

สาขาเอนิเมชัน
สาขาสารเทศ
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

45

31

76

11.00 น.

11.10 น.

อ.ณรงค์ ล่ำดี

น.ส.สุนิสา บุญคล่อง

10

หลักสูตร ป.บัณฑิต

115

115

11.10 น.

11.30 น.

รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
น.ส. โสภิตา  แก้วสว่าง

 

 

รวม

907

 

 

 

หมายเหตุ :      
1.ผู้บริหารถ่ายภาพพร้อมกับคณาจารย์ ในชุดที่ 1  จำนวน 1 ภาพ
2.ถ่ายภาพเฉพาะผู้บริหาร จำนวน 1 ภาพ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
3.สถานที่ถ่ายภาพ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 4 (อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์)
4.ผู้บริหารที่ถ่ายภาพในชุดที่ 1 ไปแล้ว ไม่ต้องร่วมถ่ายภาพในชุดต่อไป

 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.