มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ผลการแข่งขันการติดตั้งโปรแกรมฯ

ข่าววันที่: 12 ม.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ผลการแข่งขันการติดตั้งโปรแกรมฯ
 
 
ผลการแข่งขันการติดตั้งโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่ 9 มกราคม 2556
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ผลการตัดสิน
1. นายบุญชัย   เลิศบุญยพันธ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก อันดับที่ 1
2. นายพีรภัทร   ศรีโพธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ อันดับที่ 2
3. นายอภิวัฒน์   สดแสงจันทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน อันดับที่ 3
       
       

ผลการแข่งขันการติดตั้งโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่ 10 มกราคม 2556
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ผลการตัดสิน
1. นายวิศวะ   เลิศพิภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ อันดับที่ 1
2. นายปิยวัฒน์   มโนรัตน์       วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ อันดับที่ 2
3. นายยืนยง   ธงชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยามฯ อันดับที่ 3
       


หมายเหตุ  การมอบรางวัลทางวิทยาลัยจะประสานอาจารย์ผู้ควบคุม ถายในวันที่ 17 มกราคม 2556 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.