หน้าหลัก

ดร.วิภาวรรณ พิสิฐเวช
wipisi@rpu.ac.th
wiwipawan99@gmail.com

คศ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาโภขนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต